(Igice ca 3) : ICIGWA CEREKEYE ITEGURWA RY’URURIRIMBO

(Igice ca 3) : CEREKEYE ITEGURWA RY’URURIRIMBO

Ubu naho dufate Ururirimbo « SAGAMBA BURUNDI » rwa Ngabo Léonce, ari narwo rwatsinze IHIGANWA RY’INDIRIMBO rya mbere ryatunganijwe mu Burundi n’Insamirizi y’Igihugu mu 1973.

« Mbega yemwe murazi
Uburundi, cibare cacu?
Cimba mw’ibahari nini
Umutima wagutse, n’abantu b’abagabo.
Imisozi yabwo, akayaga n’ikiyaga ;
Imibande yose ni intunga amagara :
Uwabubonye rimwe agenda ata amacumu !

Uwoba yaramwumvise,
Umurundi w’ukuri,
Eka n’uwamubomye,
Yakimajije amaguru, amutamarira !
Ubutore bwiwe, ni akaroruhore,
Ubutwari bwiwe, Yama yivuna abansi :
Akama ashimagizwa,
Ku bwenge bwiwe.

Umutima wa Afrika
W‘amata n’ubuki,
Watanze akarorero mu kurondera ubuntu
N’ubutungane.
Amakungu avyumvise, ati,
Mbe ni ka gahugu?
Oya, si agahugu, ni igihugu cifashe:
Mu ubumwe n’ibikorwa, be n‘amajambere

Dukenyere zigume,
Barundi twese b’umutima:
Turwanye akarenganyo
N’uburyarya, bidutesha
Kwubaka Uburundi.
Nitwivune abansi b’amajambere,
Batwononera umutekano;
Ico tukwipfurije : sagamba Burundi!
Saga, saga, sagamba Burundi! »

Uru ni ururirimbo Ngabo Léonce yahinguye ubwiwe, mu kwandika amajambo yarwo no kuruha amajwi yaruririmvyemwo. Nta ho yarwabuye handi, nta we yarabiyeko, kandi nta n‘uwundi muririmvyi yiganye.

Ariko no ngaha nyene, raba ukuntu ubuhinga bwo gutegura amajambo aririmbwa, no kuyashikiriza abazorwumviriza, yabikoze yisunze amategeko y’ubwanditsi, co kimwe na rwa ruririmbo rwa Canjo duhejeje kuvugako. Na Ngabo Léonce na we nyene yabanje kwicara hasi, aratekana, yiyumvira ico yashaka kuririmbako, aca abanza KWUBAKA WA MUSHINGE. Uwo na wo ni uyu:

– Incamake y’ico ururirimbo rushimikiyeko: Uburundi, Icibare cacu twebwe Abarundi twese;
– Kurata Umurundi w‘ukuri;
– Uburundi burafise intahe mu yandi makungu ;
-Guhamagarira Abarundi bose kurwanya ivyosambura Igihugu cabo.

Izi ngingo nshimikiro zigize uru ruririmbo, ni zo Ngabo Léonce yaciye aririmbako mu buryo bwagutse, imwe-imwe yose ayiharira igice (couplet) imwe-imwe. Ihweze neza ubuhinga bwo kwandika akoresha kugira yumvishe neza abantu ivyo bintu bine. Raba ukuntu atora amajambo y’inkoramutima, nk’akarorero:

– Ku gice ca mbere gishikiriza Uburundi nk’Icibare ca twese Abarundi. Akoresha aya majambo, ngo: «Umutima wagutse, n’abantu b’abagabo,…». Hanyuma ngo: Uwabubonye rimwe agenda ata amacumu!

– Ku gice ca kabiri, aho arata Umurundi w’ukuri: akoresha aya majambo atatu ngo: « Ubutore bwiwe, Ubutwari bwiwe n‘Ubwenge bwiwe».

– Ku gice ca gatatu, aho yerekana ko Uburundi bufise intahe mu makungu, akoresha na ho nyene amajambo y’inkoramutima, avuga ngo:« bwatanze akarorero mu kurondera ubuntu n’ubutungane, hanyuma agaca amenyekanisha icivugo cabwo, ati: «Ni igihugu cifashe, mu bumwe, ibikorwa n‘amajambere».

– Ku gice ca nyuma, ahamagarira Abarundi kuja hamwe, bakarwanya ico cose cobangamira igihugu cabo, kikababuza kucubaka; kubw’ivyo, bagategerezwa guhagararira umutekano waco, hanyuma bose hamwe bakama bavuga, bati:
«Sagamba Burundi!».

Publicités

Publié par

MUSICOLOGY GITEGA

Ancien professeur de Musique, Justin BARANSANANIKIYE fut l’un des fondateurs de l’Orchestre national du Burundi en 1977. Il a participé à différents programmes inter-africains pour la promotion de la Musique tenus au Niger, au Bénin et au Togo. En 1991, il reçoit son « Doctor of Divinity », et en 1993, son « Doctor of Ministry » de Asia Graduate University and Theological Seminary, ainsi que l’« International Culture Prize in Religion ». Evêque depuis 1999, il est le fondateur de L’INSTITUT DE MUSICOLOGIE DE GITEGA en 2013. Il est aussi auteur du livre "THE SWEEPING WAVE", (ISBN : 978-1-4567-8172-9) publié en 2011 aux éditions Authorhouse, Indiana, USA, et aussi "DE L'INANGA A LA GUITARE CLASSIQUE-L'HISTOIRE DE LA NAISSANCE DE LA MUSIQUE BURUNDAISE MODERNE" en 2014.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s